Huisreglement – Fysio Centrum Optimaal Vijfvinkel – Roosendaal

Fysio Centrum Optimaal Vijfvinkel

Welkom bij Fysio Centrum Optimaal Vijfvinkel.

Optimaal herstel is onze zorg.

Huisreglement

Huisregels Fysio Centrum Optimaal J. Vijfvinkel

Algemeen:

Clienten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot het centrum te ontzeggen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in het centrum of daarbuiten. Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij één van de medewerkers.

Medische Trainingstherapie:

U wordt tijdens de eerste training(en) begeleidt door uw eigen fysiotherapeut, die voor u een trainingsschema opstelt. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Als u een chronische aandoening heeft bestaat de mogelijkheid om op kosten van de verzekering te revalideren cq. trainen. U moet dan wel een verwijzing van een arts/specialist hebben. Er is tijdens de oefenuren altijd begeleiding aanwezig door één of meerdere fysiotherapeuten van ons centrum. Bij gebruik van de trainingsruimte vragen wij u rekening te houden met het volgende:

  • Sportkleding en schoon sportschoeisel is verplicht.
  • Gebruik een handdoek op de apparaten.

PRIVACYREGLEMENT:

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patient. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de praktijkadministratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Gegevens van clienten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de client hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de client behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

BEJEGENING:

Voor de omgang met en het behandelen van de client zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

De officiele richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

De werkwijze voor de behandeling van de client wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de client dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de client dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de client behandeld kan worden.

Als een client er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en client aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de client gevraagd worden.

De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de client respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met client en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of zal de behandeling beeindigd worden.

Besproken onderwerpen met de client blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Teruggave van het cursus en/of abonnementsgeld is niet mogelijk.

De training en/of cursus vindt plaats in kleine groepen in de oefenzaal cq trainingszaal.

Bij deelname aan een training en/of cursus wordt u geacht makkelijk zittende kleding, bijvoorkeur sportkleding te dragen alsmede schone sportschoenen.

U wordt verzocht een handdoek mee te brengen tijdens de training en/of cursus, i.v.m. hygiene.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de wet persoonsregistratie. Een centrum heeft zich aangemeld bij de registratiekamer.

De inschrijving voor een training en/of cursus is strikt persoonlijk en met het plaatsen van uw handtekening op het inschrijvingsformulier en/of behandelovereenkomst gaat u akkoord met deze bepalingen.

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt u een persoonlijke cursusmap die u mag houden. Deze cursusmap bevat informatie die tijdens de cursus besproken wordt.

Er is mogelijkheid tot douchen. Er zijn twee kleedruimtes, één voor heren en één voor dames.

Er mogen per trainings- / cursus periode twee gemiste trainingen worden ingehaald. Samen met de begeleidende fysiotherapeut wordt bekeken op welke wijze en wanneer de gemiste trainingen ingehaald kunnen worden.

De directie en medewerkers Fysio Centrum Optimaal